POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dla pełnej i kompleksowej realizacji zadań wynikających z Pana chęci uczestnictwa w spotkaniu i programie "Mężczyzna w Kościele - spotkanie synodalne dla męskich wspólnot, grup, duszpasterstw oraz zgromadzeń zakonnych” (Wydarzenie) konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli nie wyraża Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@odwazni.pl. Przy czym brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczny z rezygnacją z Wydarzenia.

 

Prosimy o przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

 

1. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, telefonu, adresu e-mail będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych tj. Fundację Droga Odważnych z siedzibą w Legionowie przy ul. Narutowicza 5, 05-120 Legionowo, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859, NIP: 5223041783, REGON: 362807512.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej zgody uczestnika Wydarzenia , wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla podejmowania czynności związanych z organizacją Wydarzenia, a to w szczególności w celu:

a. umożliwienia uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym Wydarzenia), (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b

organizacyjnych dot. organizacji Wydarzenia (w szczególności przesyłanie istotnych informacji dotyczących

Wydarzenia, wysłania formularza rejestracji na Wydarzenie, przesłanie podziękowań i podsumowania

RODO),
b. wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów – w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, podatkowego lub rachunkowości (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. prowadzenia korespondencji lub promocji własnych towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu kwalifikacji i rejestracji na Wydarzenie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych [RODO]) - przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane.

 

5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe oraz dokumenty w sposób zapewniający niezbędny poziom ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.

 

7. Każdy uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

 

8. Uczestnik ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:
a. dane nie są już niezbędne do celów, o których mowa powyżej, wykonania działań

b. osoba których dotyczą wniosła sprzeciw co do ich używania,

c. osoba których dotyczą wycofała zgodę na ich przetwarzanie,

d. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

10. Wszelkie pytania lub prośby związane z przetwarzanymi danymi można kierować na adres e-mail: biuro@odwazni.pl

11. Dane osobowe nie będą profilowane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek konieczny dla procesu kwalifikacji i rejestracji na Wydarzenie.